Thursday, May 13, 2021
  • time : 15:40:31
  • Date : Tue Apr 13, 2021
    /  2
واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملك مواد خشــك

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک مواد خشــک از کلیه مبادی پسماند در سطح شهر قدس برای مدت یک سال با قیمت پایه کارشناســی ماهیانه 600/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی و عقد قرارداد با شرکتهای دارای اساسنامه مرتبط و سابقه کار مکفی اقدام نماید .متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران ، ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس ، طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نمایند . - خرید اوراق مزایده به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری شهر قدس - سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه سالیانه به مبلغ 360/000/000ریال میباشد. - سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد. - شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است. - هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است. - سایر جزئیات در اسناد مزایده قید گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/17   ,   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/24

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0