Monday, November 29, 2021
مصوبات 1400/7/11

بند یکم : لایحه شماره 15287/3 مورخ 1400/6/25 شهرداری قدس ، فروش مقدار 28/25 متر مربع عرصه متعلق به شهرداری باستناد به ماده واحد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و میزان خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/59 شورای انقلاب باستناد به ماده واحد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و میزان خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/59 شورای انقلاب در نظر است بنا به جهات و دلایل ذیل نسبت به فروش میزان 25/28 متر مربع عرصه واقع در انتهای خیابان عمارت انتهای کوچه یاران حسین متعلق به شهرداری اقدام گردد .

الف) شخصی به نام جعفر فلاحتی دارای ملکی به نشانی خیابان عمارت انتهای کوچه یاران حسین به شماره پرونده شهرسازی 50531-7691/17 می باشد که به موجب پروانه شماره 99012574 مورخ 22/10/99 مجوز ساخت جهت ملک موصوف صادر گردیده است پس از جانمایی و اجرای پروانه محقق میگردید در اثر اشتباه محاسباتی در زمان صدور پروانه جهت قطعات تفکیکی از بر گذر عمارت به میزان تقریبی 2 متر و در مجموع مقدار 25/28 متر مربیع به ملک شهرداری پیشروی صورت پذیرفته است کروکی و جانمایی نقشه پیوستی و نظریه کارشناسی  رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل جملگی موید این مطلب است .

ب)از آنجاییکه مشارالیه در پیش روی صورت گرفته هیچ گونه سوئ نیتی نداشته و این پیش روی ناشی از اشتباه محاسباتی در زمان صدور پروانه جهت قطعات مجاور و قطعه موصوف بوده و اساساً قصد تجاوز و یا پیش روی نداشته است از طرفی ضرر شهرداری در این خصوص د رمقایسه با خساراتی که در نتیجه خلع ید و قلع بنا متوجه متوجه آقای جعفر فلاحتی می گردد نسبتاً جزیی می باشد لذا باستناد به قانون فوقالذکر این امکان وجود دارد که با جلب نظریه کارشناس منتخب میزان عرصه د رتصرف ارزیابی و مبلغ آن به شخص مالک به قیمت روز پرداخت گردد.علی ایحال بنا به مراتب فوق ضرورت فروش ملک مورد تصرف به میزان 25/28 متر مربع محرز و شهرداری در نظر دارد به جهت جلوگیری از تخریب بنا های احداثی احداثی با کاربری مسکونی که ارزش آن تو