پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

شهردار

مهندس سعید شهلی

سرپرست شهرداری قدس


رئیس شورای اسلامی

مهندس حسینعلی مقدم

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


نمایی از شهررسانه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0