چهارشنبه, 26 تير 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 975
آگهی مزایده عمومی واگذاری 3 باب غرفه (به صورت جداگانه)
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری 3 باب غرفه (به صورت جداگانه) واقع در محوطه سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری قدس به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.


آگهی مزایده عمومی واگذاری 3 باب غرفه (به صورت جداگانه)

 شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری 3 باب غرفه (به صورت جداگانه) به شرح ذیل:
1- غرفه غذا خوری به مساحت تقریبی 30 متر مربع و قیمت پایه کارشناسی ماهیانه  5/650/000 ریال

2-غرفه تعویض روغنی شامل یک کانکس به ابعاد (6*2 متر) که صرفا از توقفگاه اتوبوسرانی استفاده کرده است و کانکس متعلق به موجر است با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 5/000/000 ریال

3- غرفه مکانیکی شامل یک کانکس به ابعاد (2*6 متر) که صرفا از توقفگاه اتوبوسرانی استفاده کرده است و کانکس متعلق به موجر است با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه  5/000/000 ریال

واقع در محوطه سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری قدس به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

علاقمندان شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ نوبت دوم  آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به  واحد امور قراردادهای شهرداری قدس واقع در شهر قدس- خیابان 45 متری انقلاب ساختمان مرکزی- طبقه دوم- واحد امور قراردادها  نسبت به دریافت و ارائه اوراق مزایده اقدام نمایند.

- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره یکساله هر غرفه می باشد.
- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی شود.
- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.


روزنامه کلید-نوبت اول 97/11/14 - نوبت دوم97/11/21

 

منبع خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0