چهارشنبه, 26 تير 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 92
آگهی مناقصه عمومی ساخت استخر سازمان پسماند
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ساخت استخر سازمان پسماند با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.


آگهی مناقصه عمومی ساخت استخر سازمان پسماند

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ساخت استخر سازمان پسماند با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ  چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد  با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهرقدس بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم  با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نماید.


-  خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه  شهر قدس
-  سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 20/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی میباشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 50% نقد و 50% تهاتر می باشد.


روزنامه وطن امروز-نوبت اول  97/11/11  -نوبت دوم  97/11/18


 

 

منبع خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0