چهارشنبه, 26 تير 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 125
آگهی مناقصه عمومی ساخت تاسیسات جانبی و خط انتقال پسآب از تصفیه خانه به شهر قدس
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ساخت تاسیسات جانبی و خط انتقال پسآب از تصفیه خانه به شهر قدس با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 آب یا فاضلاب) اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی ساخت تاسیسات جانبی و خط انتقال پسآب از تصفیه خانه به شهر قدس

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ساخت تاسیسات جانبی و خط انتقال پسآب از تصفیه خانه به شهر قدس با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 آب یا فاضلاب) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف  مدت 10 روز کاری از تاریخ  چاپ  نوبت دوم آگهی که  به  فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در : شهرقدس بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نماید.

-  خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس
-  سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی میباشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم  تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه  است.
- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 50% نقد و 50% تهاتر می باشد.

روزنامه اقتصاد مردم-نوبت اول  97/11/11 - نوبت دوم  97/11/18

 

منبع خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0