شنبه, 8 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۳۷:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی بازسازی سوله ورزشی كنار پارك ولیعصر (عج)

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به بازسازی سوله ورزشی کنار پارک ولیعصر(عج) با برآورد اولیه ۱۶/۰۳۶/۹۴۲/۵۳۳ ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت شرکتهای دارای رتبه ۵ ابنیه اقدام نماید.

 

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار جمهوری، بلوار تولیدگران، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.

روزنامه فوق العاده -  99/6/6

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0