جمعه, 15 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۹:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
احداث بوستان محله ای انتهای شهرك عزیزی(بوستان مریم)

آگهی  مناقصه عمومی

 

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به احداث بوستان محله ای انتهای شهرک عزیزی(بوستان مریم) با برآورد اولیه  5/000/000/000  ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت( شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، بلوار جمهوری بلوارتولید گران؛  ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ؛ طبقه دوم  با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ  1/500/000  ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس

-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ   250/000/000  ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده  نفرات  اول   تا سوم  تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.

- شهرداری در  رد  یا  قبول  پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.

.-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE  ازاداره آموزش شهرداری میباشند.

 

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

کاروکارگر- نوبت اول99/10/13-نوبت دوم 99/10/20

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0