سه‌شنبه, 31 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۳:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
واگذاری منافع حاصل از جمع آوری وتملك موادخشك از كلیه مبادی پسماند در سطح شهرقدس برای مدت یك سال

آگهی مزایده عمومی

 

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع حاصل از جمع آوری وتملک موادخشک از کلیه مبادی پسماند در سطح شهرقدس برای مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 410/000/000 , ریال از طریق مزایده عمومی وعقدقرار داد با شرکتهای دارای اساسنامه مرتبط وسابقه کار مکفیپیمان با اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، بلوار جمهوری بلوارتولید گران؛  ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ؛ طبقه دوم  با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مزایده به مبلغ  1/500/000ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهرداری قدس

-سپرده شرکت درمزایده  معادل 5% قیمت پایه سالیانه معادل   000/000/ 246ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده  نفرات  اول   تا سوم  تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.

- شهرداری در  رد  یا  قبول  پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده  برنده مزایده است.

.-سایرجزئیات در اسناد مزایده قید گردیده است.

 

 

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

جهان صنعت- نوبت اول99/10/15- نوبت دوم 99/10/22

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0