سه‌شنبه, 31 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
واگذاری واحدهای تجاری

آگهی  تجدید مزایده عمومی

 

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری واحدهای تجاری بشرح ذیل :

1. غرفه تجاری شماره 26 واقع در کرکز خرید ابریشم (24/8مترمربع)با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 60/000/000ریال

2. یک باب بوفه غذاخوری واقع در محوطه سازمان مدیریت حمل ونقل(30مترمربع) با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 60/000/000ریال

3. یک با ب (کانکس)تعویض روغنی واقع در محوطه سازمان مدیریت حمل ونقل6*2 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 60/000/000ریال

4.واحد تجاری واقع در خیابان طالقانی جنب اورژانس واحد شماره 3(45/81 مترمربع) با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 240/000/000ریال

5-واحد تجاری واقع در خیابان طالقانی جنب اورژانس واحد شماره4(26/61مترمربع) با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 180/000/000ریال

6-جایگاه عرضه محصولات کشاورزی واقع در خیابان مبارزان شرقی(25مترمربع) با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 240/000/000ریال

7-جایگاه عرضه گل واقع در بلوار مصلی جنب خانه ملت(55مترمربع) با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 300/000/000ریال

به صورت اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی وعقدقرارداد اقدام نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس بلوار45 متری انقلاب اسلامی ؛بلوار جمهوری؛ بلوارتولیدگران؛ ساختمان مرکزی شهرداری قدس؛طبقه دوم با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت وتحویل اسناد مزایده اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مزایده به مبلغ  1/500/000  ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس

-سپرده شرکت درمزایده معادل 5%  مبالغ کارشناسی سالیانه قابل واریز به حساب 0105708327003 بانک ملی شعبه شهرداری قدس

- سپرده  نفرات  اول   تا سوم  تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.

-پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

- شهرداری در  رد  یا  قبول  پیشنهادها مختار است.

-کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت شرکت در مزایده پاکت خود را در مهلت مقرر به شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-برنده مزایده مکلف است حداکثر بمدت یک هفته پس ازبرگزاری کمیسیون نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی ودریافت ملک اقدام نماید.

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

امین- نوبت اول99/10/15-نوبت دوم 99/10/22

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0