پنج‌شنبه, 23 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۴:۲۳:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
بهره برداری مركز معاینه فنی خودرو شهرقدس

شهرداری شهرقدس درنظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودرو شهرقدس واقع در بلوار 45 متری شهیدکلهر،خیابان اوقاف بصورت اجاره یک ساله با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 000 / 000 / 600 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شدبامراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در :شهرقدس،بلوار انقلاب اسلامی ،بلوار جمهوری،بلوار تولیدگران ،ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس، طبقه دوم نسبت به دریافت وتحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.
-خریداوراق مزایده به مبلغ 000 / 500 / 1ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهرقدس - فقط شرکتهای حقوقی دارای اساسنامه ومجوز مرتبط می توانند در مزایده شرکت نمایند .
- سپرده شرکت مناقصه معادل 5%قیمت پایه سالیانه )معادل 000 / 000 / 360 ریال ( میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انعقاد قراردادمسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
  تاریخ چاپ نوبت اول: 18 / 1/ 1400                                                    تاریخ چاپ نوبت دوم: 25 / 1/ 1400

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0