دوشنبه, 8 آذر 1400
  • ساعت : ۱۷:۲:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 186
    /  2
تكمیل و ادامه محوطه سازی باغ ملی(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

تکمیل و ادامه محوطه سازی باغ ملی

نوبت چاپ اول : 1400/07/03

نوبت چاپ دوم : 1400/07/10

روزنامه اقتصادآینده

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0