دوشنبه, 8 آذر 1400
  • ساعت : ۱۷:۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 246
    /  2
واگذاری مغازه تجاری و بوفه(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری مغازه تجاری و بوفه

نوبت چاپ اول : 1400/07/03

نوبت چاپ دوم : 1400/07/10

روزنامه اقتصادپویا