دوشنبه, 7 فروردين 1402
  • ساعت : ۹:۴۱:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 144
    /  2
تكمیل معابر بوستان زیتون

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل معابر بوستان زیتون از طریق مناقصه عمومی و براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

نوبت چاپ اول : 1401/02/24

نوبت چاپ دوم : 1401/02/31

روزنامه عصر رسانه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0