يکشنبه, 14 خرداد 1402
  • ساعت : ۱۱:۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 106
    /  2
راه اندازی خط تفكیك و بازیافت زباله در ایستگاه میانی-نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به راه اندازی خط تفکیک و بازیافت زباله در ایستگاه میانی انتقال پسماند را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1401/03/31

نوبت چاپ دوم : 1401/04/07

روزنامه آفتاب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0