شنبه, 29 مرداد 1401
  • ساعت : ۷:۲۷:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 48
    /  2
اجرای پروژه روشنایی و فنس كشی زمین چمن مصنوعی استادیوم شهداء شهر قدس

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه روشنایی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی استادیوم شهداء شهر قدس از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

نوبت چاپ اول : 1401/04/08

نوبت چاپ دوم : 1401/04/15

روزنامه آوای اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0