شنبه, 29 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۱:۲۶:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 61
    /  2
اجرای آزمایشات فنی و مكانیك خاك

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای آزمايشات فنی و مکانیک خاک از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1401/04/08

نوبت چاپ= دوم : 1401/04/15

روزنامه اقتصاد سرآمد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0