جمعه, 31 شهريور 1402
  • ساعت : ۹:۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 589
    /  2
اجرای آسفالت معابر باغ تیموری

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای آسفالت معابر باغ تیموری با برآورد اولیه 000 / 000 / 500 / 21 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1401/05/03

نوبت چاپ دوم : 1401/05/10

روزنامه سراج

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0