پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 176
next    /  2 prev
تكمیل خانه فرهنگ امام زاده-(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل خانه فرهنگ امام زاده از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.


نوبت چاپ اول : 1402/02/27

نوبت چاپ دوم : 1402/03/03

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0