پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 220
next    /  2 prev
خریدتعداد ۶۹۵عدد مخزن زباله(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خریدتعداد ۶۹۵عدد مخزن زباله(نوبت دوم)  از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.


نوبت چاپ اول :۱۴۰۲/۰۲/27

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/03/03

روزنامه اقتصادوسازندگی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0