جمعه, 31 شهريور 1402
  • ساعت : ۱۲:۱۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 77
    /  2
دراختیارگذاری مجموعه استخرمروارید به صورت اجاره ای(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به دراختیارگذاری مجموعه استخرمروارید به صورت اجاره ای از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰6/13

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/06/20

روزنامه جهان اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0