جمعه, 31 شهريور 1402
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 53
    /  2
جمع آوری پسماند خشك و ضایعات شهری (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به جمع آوری پسماند خشک و ضایعات شهری از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰6/13

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/06/20

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0