يکشنبه, 26 فروردين 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 85
next    /  2 prev
جمع آوری پسماند خشك و ضایعات شهری (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به جمع آوری پسماند خشک و ضایعات شهری از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰6/13

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/06/20

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0