دوشنبه, 1 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 85
next    /  2 prev
خرید ونصب سامانه ثبت پلاك و انواع تخلفات خودرو (مورد تایید پلیس راهور)-(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید ونصب سامانه ثبت پلاک و انواع تخلفات خودرو (مورد تایید پلیس راهور) از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰6/07

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/06/14

روزنامه امتیاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0