پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 94
next    /  2 prev
اجرای پروژه تكمیل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان كوشان طیور (سیمرغ)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به نسبت به اجراى پروژه تکمیل جدول گذارى، زیرسازى و آسفالت خیابان کوشان طیور (سیمرغ) با برآورد اولیه حدود 46/153/846/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰6/14

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/06/21

روزنامه نسل فردا

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0