پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
  • ساعت : ۱۳:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 86
next    /  2 prev
خرید باكس ترافیكی مسلح پل رودخانه آیرین (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید باکس ترافیکی مسلح پل رودخانه آیرین از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰9/04

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/11

روزنامه روزگار ما

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0