دوشنبه, 1 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۹:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 165
next    /  2 prev
واگذاری واحدهای تجاری سـطح شـهر (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری واحدهای تجاری سـطح شـهربر اسـاس قیمت پایه کارشناسـی بصورت اجاره برای مدت یکسـال شمسـی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/11/03

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/11/10

روزنامه سایه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0