پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۰۷:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 94
next    /  2 prev
تامین نیرو و تجهیزات ... (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تامین نیرو و تجهیزات به منظور تنظیم انضباط شهری در راستای اجرای مفاد ماده 55 قانون شهرداریها به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/11/11

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/11/18

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0