دوشنبه, 1 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۰۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 39
next    /  2 prev
ادامه تكمیل سوله ورزشی دارالقرآن

<p style="text-align:center"><span style="font-family:b nazanin"><strong>آگهی مناقصه عمومی</strong></span></p> <p><span style="color:#3498db"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:b nazanin"><strong>شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به&nbsp;ادامه تکميل سوله ورزشی دارالقرآن از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-family:b nazanin"><strong>نوبت چاپ اول : 1403/02/16</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-family:b nazanin"><strong>نوبت چاپ دوم: 1403/02/23</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-family:b nazanin"><strong>روزنامه مواجهه اقتصادی</strong></span></span></span></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0