دوشنبه, 1 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 41
next    /  2 prev
برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسيسات وابسته مناطق سه گانه شهر قدس از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/20

نوبت چاپ دوم: 1403/03/27

روزنامه توسعه ایرانی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0