جمعه, 22 آذر 1398
  • ساعت : ۸:۵:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی رنگ آمیزی بلوك های عابرپیاده در كلیه معابر اصلی شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی رنگ آمیزی بلوک های عابرپیاده در کلیه معابر اصلی شهر

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به رنگ آمیزی بلوک های عابرپیاده در کلیه معابر اصلی شهر به مساحت 1500مترمربع با برآورد اولیه 3/861/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت(شرکتهای دارای حداقل سه سال سابقه کار که قابل استعلام باشد) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه  معادل  5%  برآورد اولیه به مبلغ 193/050/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا زمان انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در  رد  یا  قبول  پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE   از اداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

صاحب قلم- نوبت اول 98/5/12- نوبت دوم 98/5/19

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0