جمعه, 22 آذر 1398
  • ساعت : ۱۳:۲۷:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری یك واحد كارگاهی به مساحت 50مترمربع

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری یک واحد کارگاهی شماره 4 به مساحت 50مترمربع

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری یک واحد کارگاهی شماره 4 به مساحت 50مترمربع در همکف و 20 مترمربع نیم طبقه به صورت اجاره یک ساله  با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 13/000/000 ریال واقع در شهرقدس خیابان چمن  داخل مجتمع صنعتی قدس از از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مزایده به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمزایده معادل 7/800/000 ریال می باشد.

- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مزایده است.

اقتصادمردم-  نوبت اول 98/5/17– نوبت دوم 98/5/24

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0