چهارشنبه, 13 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۴:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی تكمیل مصلی شهر قدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل مصلی شهر قدس

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل مصلی شهر قدس با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداق رتبه 5ابنیه)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، شهرک ابریشم، جنب تالار فرهنگ و هنر، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
.-سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE  از اداره آموزش شهرداری میباشند.

روزنامه یادگارامروز- نوبت اول98/10/21 - نوبت دوم 98/10/28

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0