چهارشنبه, 13 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۳:۳۶:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی بازسازی 10دستگاه اتوبوس شهری

آگهی تجدید مناقصه عمومی بازسازی 10دستگاه اتوبوس شهری

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به بازسازی 10دستگاه اتوبوس شهری با برآورد اولیه 5/700/000/000  ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (افرادحقیقی و حقوقی دارای سابقه انجام کار) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000  ریال قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 285/000/000 ریال وبه صورت سپرده نقدییا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا  زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
.-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-سایرجزئیات دراسناد مناقصه قیدگردیده است.


روزنامه بشارت نو- نوبت اول 98/10/29  - نوبت دوم 98/11/6

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0