چهارشنبه, 13 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۳:۴۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید نصب وراه اندازی كولر 15دستگاه اتوبوس شهری

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید نصب وراه اندازی کولر 15دستگاه اتوبوس شهری

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید نصب وراه اندازی کولر 15دستگاه اتوبوس شهری با برآورد اولیه 5/100/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (افرادحقیقی وحقوقی دارای سابقه انجام کار)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال قابل  واریز به  حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5%برآورد اولیه به مبلغ 255/000/000 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
.-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-سایرجزئیات دراسناد مناقصه قیدگردیده است.

روزنامه بشارت نو- نوبت اول 98/10/29  - نوبت دوم 98/11/6

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0