سه‌شنبه, 24 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۶:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث سرویس بهداشتی در استادیوم شهدای شهر قدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث سرویس بهداشتی در استادیوم شهدای شهر قدس

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به احداث سرویس بهداشتی دراستادیوم شهدای شهر قدس با برآورد اولیه  5/367/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت( شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ  500/000  ریال  قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ  268/350/000 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
.-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE  ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روزنامه دنیای جوانان- نوبت اول 98/10/23  - نوبت دوم 98/10/30

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0