سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 
آگهی مناقصه عمومی تكمیل پارك بانوان

آگهی مناقصه عمومی تکمیل پارک بانوان

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل پارک بانوان با برآورد اولیه 11/202/864/456 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و تاسیسات)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به  حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 560/143/228 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE  ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات دراسناد مناقصه قیدگردیده است.

روزنامه سایه- نوبت اول 98/10/29  - نوبت دوم 98/11/6

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0