سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۷:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوارحاج قاسم اصغری

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوارحاج قاسم اصغری

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت اجرای روشنایی بلوارحاج قاسم اصغری با برآورد اولیه 5/256/996/693  ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت( شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال قابل  واریز به  حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ  262/849/835 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE  ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات دراسناد مناقصه قیدگردیده است.

روزنامه عصرتوسعه- نوبت اول 98/10/29  - نوبت دوم 98/11/6

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0