پنج‌شنبه, 23 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۰:۷:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
    /  2
آگهی مناقصه عمومی ایجاد دفاتر توسعه محله ای در بافت های ناكارآمد شهر قدس

شهرداری قدس در نظر دارد نسبت ایجاد دفاتر توسعه محلی در بافت های ناکارآمد مدرسه محله محمدآباد سجاد(ع) و شهید عالمی با برآورد اولیه هر محله ۵ میلیارد ریال و در مجموع ۱۵ میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی  و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای رتبه شهرسازی) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار جمهوری، بلوار تولیدگران، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.

روزنامه جمهوری اسلامی-  99/6/22

 

 

 

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0