دوشنبه, 5 آبان 1399
  • ساعت : ۱۰:۷:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ 
آگهی مناقصه عمومی نسبت به ساخت المان (پیكره) سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ساخت المان (پیکره) سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با برآورد اولیه 4/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (افراد حقیقی وحقوقی دارای سابقه کار) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، بلوار جمهوری، بلوار تولید گران، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 200/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.

روزنامه عصر رسانه- نوبت اول 99/2/9 - نوبت دوم 99/2/16

 

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0