دوشنبه, 8 آذر 1400
مصوبات 1400/7/18

بند یکم : لایحه شماره 13629/3 مورخ 07/06/1400 شهرداری قدس،  عطف به مرقومه شماره 890-19-11 مورخ 7/6/400 پیرو لایحه صادره شده به شماره 11251/3 مورخ 9/5/400 همانگونه که مستحضرید قطعات زیادی در سطح شهرستان وجود دارد که سابقا ً بدون اذن و اراده شهرداری و به صورت غیر مجاز تفکیک شده ومالکین این قطعات  هیچگونه اقدامی در راستای تامین سرانه های شهرداری بعمل نیاورده اند و یکی از این قطعات زمینی  به  مساحت  660 مترمربع مستند به اجاره نامه اوقاف مورد تصرف  آقای سعید بیگ  واقع در سی متری شهداء جنب استادیوم کوچه 4  متری احداثی  به شماره پرونده 93844- 22059/19 با کاربری  باغات و کشاورزی  می باشد که با بررسی های بعمل آمده از اراضی متعلق به  هادی افشار و شرکاء به شماره پرونده 50902  بوده است که به صورت غیر مجاز تفکیک شده و عملاً قابلیت تخصیص سرانه را ازدست داده است بنابراین  شهرداری ناگزیر است اخذ حقوق قانونی متعلقه  خویش  به صورت ریالی را از طریق رعایت تبصره 4 ذیل  ماده 101 قانون شهرداری ها پی گیرو وصول نماید که به همین منظور پس از ارجاع امر به هئیت  کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ریالی عرصه صدرالبیان به استناد گزارش  شماره 10931/3 مورخ 5/5/1400 با کاربری صدرالبیان  بابت هر متر مربع 000/000/45 ریال و جمعا ً به مبلغ 000/000/700/29 ریال تقویم گردیده است . مع الوصف در صورت تائید نهایی با توجه به موقعیت زمین و متراژ آن  ، شهرداری  قصد دارد  پس از محاسبه حقوق خود  به عبارتی مبلغ 000/000/725/7 ریال بابت 25%تعیین شده از نامبرده  دریافت نماید  ، تا متعاقبا ًدر چهار چوپ قوانین  به درخواست ایشان رسیدگی نماید. ( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه شماره 15090/3 مورخ 23/6/1400 شهرداری قدس،عطف به درخواست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قدس درخصوص درخواست تامین میان وعده جهت پرسنل مستقر درپایگاه های تجمیعی واکسن ، شهرداری درنظردارد مبلغ  000/000/520 ریال  محل اعتبارات ردیف  150208 کمک به بخش عمومی هزینه نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0